סוניה בוגוסלבסקי

סוניה בוגוסלבסקי

מנהלת היחידה לביקורת ממשל תאגידי, אגף הביקורת

פיקוח על הבנקים

דוברים נוספים באירוע IIA Audit in the Spotlight

Open Accessibilty Menu